Retningslinjer for personvern

En av våre hovedprioriteringer er å beskytte personvernet til våre besøkende og brukere. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer opplysninger vi samler inn og lagrer, og hvordan vi bruker dem.

Definisjoner

Begrepene som brukes i denne personvernerklæringen, har følgende betydning:

«Personopplysninger» betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for personens naturlige, fysiologiske, genetiske, psykiske, intellektuelle, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
«Gjenstand for personopplysninger» – brukere eller besøkende på nettstedet som visse personopplysninger gjelder (heretter «du»).
«Behandlingsansvarlig» eller «behandlingsansvarlig» – «POPIE GROUP» EOOD.
«Behandler av personopplysninger» betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
«Behandling av personopplysninger» betyr enhver operasjon eller rekke av operasjoner som utføres med personopplysninger eller et sett med personopplysninger ved hjelp av automatiske eller andre midler, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller andre måter å gjøre opplysningene tilgjengelige på, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
Hvem er vi?

«POPIE GROUP» EOOD, UIC 206606149, MVA-nummer BG206606149, med hovedkvarter og adresse til ledelsen: 8 Stefan Stambolov boul, Sofia 1000, Bulgaria (heretter «vi» eller referert til med markedsnavnet «The iPhone Photography») fungerer som behandlingsansvarlig i henhold til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF, (generell personvernforordning), heretter «GDPR».

Denne personvernerklæringen gjelder bare for våre nettaktiviteter og for besøkende på nettstedet vårt når det gjelder opplysningene de oppgir til og/eller samler inn fra The iPhone Photography. Disse retningslinjene gjelder ikke informasjon som samles inn offline eller gjennom andre kanaler enn dette nettstedet.

Samtykke til personvernreglene

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til personvernreglene våre og godtar vilkårene.

Personopplysninger vi samler inn:

Når du foretar en bestilling fra The iPhone Photography Website, uavhengig av om det er gjennom en brukerkonto eller uten registrering, gir hver bruker følgende personopplysninger:

fornavn og etternavn;
e-postadressen til brukeren.

I tillegg til de ovennevnte personopplysningene, når du registrerer en brukerprofil, gir hver bruker følgende Рpersonopplysninger:

Bestillingshistorikk;
Nedlastingshistorikk;
hyppighet av besøk;
handlingsregistreringer (logger) og informasjonskapsler – Mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du administrerer dem, finner du i avsnitt 11. Retningslinjer for informasjonskapsler nedenfor.

Hvis du kontakter oss direkte, kan vi innhente ytterligere informasjon om deg, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, innholdet i meldingen og/eller vedleggene du sender oss, og annen informasjon du gir oss.

Vi samarbeider med tredjeparter – betalingstjenesteleverandører, som er uavhengige behandlingsansvarlige med egne beskyttelsessystemer og retningslinjer. Vi lagrer ikke fullstendige opplysninger om betalingene dine som debet- eller kredittkortnumrene dine. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene til betalingstjenesteleverandørene våre.

Vi behandler og bruker bare opplysninger som du har gitt oss frivillig, og vi stoler på at disse opplysningene er gitt av deg på lovlig vis.

Hver bruker er ansvarlig for ikke å gi oss opplysninger til tredjeparter i strid med deres rett til beskyttelse av personopplysninger. Hvis du velger å gi oss slike personopplysninger, er du ansvarlig for din rett til å bruke de oppgitte opplysningene, og vi oppfordrer deg til å informere tredjeparter om behandlingen vi utfører.

Hvordan vi bruker personopplysningene dine:

Vi bruker personopplysningene vi samler inn på en rekke måter, inkludert:

Tilby, drive og vedlikeholde nettstedet vårt.
Forbedre, tilpasse og forbedre nettstedet vårt.
Forstå og analysere hvordan du bruker nettstedet vårt.
Utvikle nye produkter, tjenester, funksjoner og funksjonalitet.
Kommunisere med deg, enten direkte eller gjennom en av våre partnere, for eksempel for kundeservice, for å gi deg oppdateringer og annen informasjon knyttet til nettstedet, og for markedsførings- og salgsfremmende formål.
For å sende deg e-post
For å oppdage og forhindre svindel

Samtykket ditt er frivillig, og vi vil ikke bruke kontaktene dine til å markedsføre produktene våre hvis vi ikke har fått ditt samtykke. I dette tilfellet vil kontaktene dine bare bli brukt med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til å motta markedsføringsinformasjon og til å behandle personopplysningene dine fra oss ved å bruke kontaktskjemaet på nettstedet vårt.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine på følgende rettslige grunnlag:

Artikkel 6, para. 1, bokstav «A» i GDPR – den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for mottak av kommersiell kommunikasjon;
Artikkel 6 nr. 1 bokstav B i personvernforordningen – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før inngåelse av en avtale;
Artikkel 6 nr. 1 bokstav F i personvernforordningen – behandlingen er nødvendig for å ivareta den behandlingsansvarliges berettigede interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever vern av personopplysninger, går foran, særlig dersom den registrerte er et barn.

Personopplysninger gitt av deg på grunn av spesifikke tilfeller i løpet av bruken av nettstedet vårt kan også behandles på ulike grunnlag, som vi vil gi deg informasjon om når det spesifikke grunnlaget for behandling oppstår.

Tidsfrister for lagring og behandling av personopplysninger

Personopplysningene dine lagres, avhengig av kategori, grunnlag og formål med behandlingen, innenfor tidsfristene som er fastsatt i nasjonal lovgivning eller fellesskapsretten, slik at vi i egenskap av behandlingsansvarlig kan oppfylle forpliktelsene som er pålagt oss ved lov.

Opplysningene dine som oppgis under registreringen på nettstedet vårt, lagres og behandles i registreringsperioden inntil du ber om avregistrering og sletting av kontoen din.

Når du samtykker til bruk av personopplysningene dine til markedsføringsformål, lagrer og behandler vi disse personopplysningene inntil du trekker tilbake samtykket ditt.

Personopplysningene dine som oppgis i forbindelse med tjenesten du bruker, lagres i den perioden du kan sende inn klager eller andre krav mot oss, og vi kan utøve vår rett til beskyttelse (foreldelsesfrister i henhold til gjeldende lovgivning).

Personopplysningene dine som oppgis gjennom et av kontaktskjemaene våre, inkludert ufullstendig registrering på nettstedet vårt, lagres i en periode på 6 måneder av sikkerhetshensyn og for å lette senere kommunikasjon med deg, hvis det ikke er grunn til å søke om en lengre periode.

Hvis grunnen til at vi lagrer personopplysningene dine opphører å eksistere (for eksempel hvis vi ikke lenger har en legitim interesse i å lagre personopplysningene dine, hvis den lovbestemte perioden for lagring av personopplysningene dine er utløpt, eller hvis du har trukket tilbake samtykket ditt til å lagre personopplysningene dine), vil vi slette eller destruere dem på en sikker måte.

Tredjeparter

I de fleste tilfeller utleverer vi ikke opplysningene dine til tredjeparter, men vi bruker underleverandører – fagfolk på området, som vi gir ekstra sikkerhet for opplysningene dine gjennom, og som på et tidspunkt kan ha tilgang til databasesystemet vårt, inkludert betalingssystemer, for vedlikehold av nettstedet vårt, for bruk av sikre servere osv.

I andre tilfeller, når det kreves ved lov eller kontrakt, kan opplysningene dine gis i forbindelse med regnskapsføring eller juridisk behandling, betalinger, innkreving av gjeld osv., og i så fall behandles opplysningene for oss bare på grunnlag av våre uttrykkelige instruksjoner og i samsvar med våre retningslinjer for personvern med behørig forsiktighet og sikkerhet.

Personopplysningene dine kan lagres i Den europeiske union (EU) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller andre steder på grunn av at tjenestene vi leverer til deg er nettbaserte. Hvis personopplysningene dine overføres eller lagres utenfor territoriet til EU og/eller EØS, vil spesielle sikkerhetstiltak bli iverksatt for å sikre at denne overføringen utføres i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.

Tjenestene som tilbys av oss, kan inneholde lenker til nettsteder som administreres eller eies av tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som utføres av slike nettsteder. Vi oppfordrer deg derfor til å gjøre deg kjent med personvernerklæringene til de behandlingsansvarlige for de respektive nettstedene.

Dine rettigheter

For enkelhets skyld tilbyr vi en detaljert beskrivelse av dine rettigheter som registrert:

– Rett til innsyn: Du har når som helst rett til å be om informasjon om personopplysningene dine som vi lagrer, årsaken, formålene, vilkårene for behandling og lagring, om de er gitt til en personopplysningsbehandler, om de er destruert osv.

– Rett til retting: Du har rett til å be om retting av personopplysningene dine hvis de er uriktige, inkludert tilføyelse av ufullstendige personopplysninger.

– Rett til sletting/rett til å bli «glemt»: Du har rett til når som helst å slette alle personopplysninger som behandles av oss og våre databehandlere, unntatt når behandlingen er nødvendig for minst ett av følgende formål:

(a) for å utøve retten til ytringsfrihet og retten til informasjon;

(b) for å overholde en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til fellesskapsretten eller lovgivningen i en medlemsstat som gjelder for oss;

(c) for arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1 i personvernforordningen, i den grad retten nevnt i nr. 1 sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås, eller;

(d) for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

– Rett til begrensning av behandling – Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

(a) nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;

(b) Behandlingen er ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber i stedet om at bruken av dem begrenses;

(c) den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene for formålene med behandlingen, men de kreves av den registrerte for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;

(d) den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR i påvente av verifisering av om den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes.

– Rett til dataportabilitet: Når vi behandler personopplysningene dine på en automatisert måte basert på ditt samtykke eller på grunnlag av en kontrakt, har du rett til å motta en kopi av opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format overført til deg eller en annen part. Dette omfatter bare personopplysningene du har gitt oss.

– Rett til å protestere mot behandling basert på berettiget interesse: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse. Vi vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre det er bevist at det foreligger tvingende rettslige grunner som går foran dine interesser og rettigheter, eller på grunn av søksmål.

– Rett til å bli informert om brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til artikkel 34 i personvernforordningen: Når det er en mulighet for at bruddet på personopplysningssikkerheten utgjør en høy risiko for dine rettigheter og friheter, skal vi uten ugrunnet opphold underrette den registrerte om bruddet på personopplysningssikkerheten, som beskriver arten av bruddet på personopplysningssikkerheten. Vi vil publisere et varsel på nettstedet vårt slik at de registrerte informeres like effektivt når vi har oppfylt noen av følgende vilkår:

(а) den behandlingsansvarlige har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, og disse tiltakene ble anvendt på personopplysningene som er berørt av personopplysningsbruddet, særlig de som gjør personopplysningene uforståelige for enhver person som ikke er autorisert til å få tilgang til dem, for eksempel kryptering;

(b) den behandlingsansvarlige har truffet etterfølgende tiltak som sikrer at det ikke lenger er sannsynlig at den høye risikoen for de registrertes rettigheter og friheter nevnt i bokstav a) vil inntreffe;

(c) det ville innebære en uforholdsmessig stor innsats. I slike tilfeller skal det i stedet foretas en offentlig kunngjøring eller et lignende tiltak der de registrerte informeres på en like effektiv måte.

Hvordan utøve dine rettigheter

Vi tar beskyttelsen av personopplysninger svært alvorlig. Du kan alltid kontakte oss på følgende e-postadresse: …………………………. eller via kontaktskjemaet på nettstedet vårt.

Vær oppmerksom på at når forespørslene dine er åpenbart ubegrunnede eller overdrevne, særlig fordi de gjentas, kan vi:

1. ilegge et gebyr som tar hensyn til de administrative kostnadene ved å gi informasjonen eller kommunikasjonen eller iverksette de forespurte tiltakene, eller

2. nekte å etterkomme anmodningen.

Vi vil gjøre en rimelig innsats for å etterkomme anmodningen din innen to måneder etter at vi har mottatt den. Om nødvendig kan denne perioden forlenges med ytterligere en måned, med tanke på kompleksiteten og antallet forespørsler.

Våre retningslinjer for informasjonskapsler

11.1. Loggfiler:

Vi bruker loggfiler som standard. Disse filene logger besøk på nettsteder. Alle vertsselskaper gjør dette, og det er en del av analysen av vertstjenester. Informasjonen som samles inn i loggfiler, omfatter IP-adresser (internettprotokoll), nettlesertype, internettleverandør (ISP), dato- og tidsstempel, henvisende og forlatende sider og eventuelt antall klikk. Disse dataene er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. Formålet med denne informasjonen er å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser på nettstedet og samle demografisk informasjon.

11.2. Informasjonskapsler og sporingsbilder:

Som alle andre nettsteder bruker The iPhone Photography Website «informasjonskapsler» for å tilpasse nettopplevelsen din. Ved å bruke The iPhone Photography WebSite samtykker du til bruk av informasjonskapsler etter behov.

En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en webserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistikk- eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt når vi har mottatt ditt samtykke til valgfrie informasjonskapsler. Du har muligheten til å godta eller avvise valgfrie informasjonskapsler. Noen obligatoriske informasjonskapsler er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke, ettersom de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at når du godtar nødvendige informasjonskapsler, godtar du også tredjeparts informasjonskapsler som kan brukes gjennom tredjepartstjenester når du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovisningsvindu som leveres av tredjeparter og er integrert i nettstedet vårt.

Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon som besøkendes preferanser og sidene på nettstedet som den besøkende har åpnet eller besøkt. Denne informasjonen brukes til å optimalisere brukeropplevelsen ved å tilpasse innholdet på nettstedet vårt basert på den besøkendes nettlesertype og/eller annen informasjon.

11.3. Informasjonskapsler fra tredjeparter

Noen av sidene på nettstedet vårt viser innhold fra eksterne leverandører, f.eks. YouTube, Facebook, Twitter osv. For å se dette tredjepartsinnholdet må du først godta deres spesifikke vilkår og betingelser. Dette inkluderer deres retningslinjer for informasjonskapsler, som vi ikke har noen kontroll over. Men hvis du ikke viser dette innholdet, blir det ikke installert noen tredjeparts informasjonskapsler på enheten din.

Her er en liste over våre tredjepartsleverandører av informasjonskapsler:

You Tube
Instagram
Twitter
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn

Disse tredjepartstjenestene er utenfor vår kontroll. Leverandørene kan når som helst endre sine tjenestevilkår, formål og bruk av informasjonskapsler osv. Vi anbefaler at du regelmessig informerer deg om retningslinjene og vilkårene for informasjonskapsler som brukes av disse tredjepartene.

Som vi nevnte ovenfor, er Google en av tredjepartsleverandørene på nettstedet vårt. De bruker også informasjonskapsler kalt DART-informasjonskapsler for å vise annonser til besøkende på nettstedet vårt basert på deres besøk på www.website.com og andre nettsteder på Internett. Besøkende kan imidlertid velge bort bruken av DART-informasjonskapsler ved å gå til Googles retningslinjer for personvern for annonser og innholdsnettverk på følgende nettadresse: https://policies.google.com/technologies/ads.

11.4. Innstillinger for informasjonskapsler i nettlesere

Du kan slå av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Det finnes mange forskjellige nettlesere og versjoner av nettlesere. Noen av de vanligste nettleserne er oppført nedenfor. Klikk på navnet på nettleseren du bruker for å finne ut hvordan du deaktiverer og administrerer informasjonskapsler.

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari for iPad og iPhone
Krav

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte oss via e-post: refunds@theiphonephotography.com eller via kontaktskjemaet på nettstedet vårt.

Å utøve rettighetene ovenfor fratar deg ikke retten til å klage. Du kan sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, særlig i medlemsstaten der du har vanlig bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen fant sted. Her finner du en liste over kontaktpersoner hos tilsynsmyndighetene i EU.